عکس و قصارهایی ازاستاد ایلیا "میم "رام الله  هیچکس را محکوم نکن مگر آنکه اجتناب ناپذیر باشد و به عدالت.    استاد ایلیا "میم"

همانطور به تو حکم می شود که درباره دیگران حکم می کنی و همانطور قضاوت می شوی که دیگری را قضاوت کرده ای.    استاد ایلیا"میم"با ذهن آشفته و هیجان زده قضاوت نکنید و تصمیم نگیرید. به علم ناکافی قضاوت نکنید. نابهنگام قضاوت نکنید. در شتابزدگی تصمیم نگیرید و به قضاوت ننشینید که اشتباه و محرومیت و پشیمانی از نتایج آن است.        استاد ایلیا"میم"
برای آنکه عدالت را درباره دیگری اعمال کنی لازم است بتوانی خود را بجای خدا بگذاری و از نگاه خدا ببینی.                 
 استاد ایلیا "میم" درباره ی آنچه کاملا بر شما آشکار نشده، آنچه از بالاست و ناشناخته ها دارد، در امور باطنی و آنچه به نظر و عمل خداوند باز می گردد، قضاوت نکنید. اگر مجبور شدید، عجولانه و به علم اندک قضاوت نکنید و اگر در این دام گرفتار شدید، حداقل بدبینانه و محکوم کننده قضاوت نکنید.                    استاد ایلیا"میم"
 هیچ کس از قضاوت خداوند و نظرات الهی مطلع نیست و خداوند مانند هیچ کس قضاوت نمی کند. اراده و عدالت الهی بسیلر پیچیده است و جز برای معدودی از بشر، به فهم در نیامده.                استاد ایلیا"میم"  


   

کسی که روح خدا را دانسته مورد قضاوتهای محدود کننده و بد بینانه قرار می دهد، بد یافتنی از او خواهد داشت و او را محدود تجربه می کند.                          استاد ایلیا"میم"   


    
با آرامش و اعتماد به نفس عمل کن و با شتابزدگی و ترس و ضعف عمل نکن. با شتابزدگی تصمیم نگیر و قضاوت نکن.                            استاد ایلیا"میم"          

                                   زود قضاوت نکن تا هلاک نشوی                  استاد ایلیا"میم"
هر میدانی آهنگ خود را دارد و هر زمان و مکانی آهنگ خود را. برای زیستن در هر میدان زندگی باید با آهنگ آن هم آوا شد.            
 استاد ایلیا"میم"

خودت را با شرایط وفق بده اما نگذار شرایط تو را به هر کجا که می خواهد ببرد. با شرایط دوست باش اما خودت باش و تسلیم شرایط نشو.          استاد ایلیا"میم"


تابش کهکشانها برزندگی تو اثر می گذارد خود را با کهکشانها همساز کن و در هماهنگی با آسمان زندگی کن، روح آسمان در توست همه چیز را می داند به آن گوش کن.              استاد ایلیا"میم"

هماهنگی هم آوایی با آهنگ زمان و هم خوانی با شرایط موجود است.       استاد ایلیا"میم"
برای آنکه قایق بادبانی در دریا به مقصد خود برسد لازم است قایقران به تناسب جهت و شرایط باد وضعیت بادبانها را تغییر دهد و اگر قایقران توانایی و همشیاری چنین واکنشی را نداشته باشد به مقصد رسیدن او وابسته به شانس و احتمالات بعید است.         استاد ایلیا"میم"
الگوهای هماهنگی و مخصوصاُ آب را هرچه کاملتر بفهم و درک کن این می تواند تو را از خیلی چیزهایی که آنها را می خواهی و به آنها نیاز داری برخوردار کند آنها را عملاَ تمرین کن و به تجربه در آور.            استاد ایلیا"میم"
با نرمی و انعطاف پذیری زیاد عمل کن و از سخت گرفتن و ناهماهنگ عمل کردن پرهیز کن.          استاد ایلیا"میم"
 گاهی سختی هم نوعی نرمی و هماهنگی است لکن آن سختی که از جنس سختی یخ است. یخی که در واقع آب است و نرم است.                   استاد ایلیا"میم"
 گاهی سختی هم نوعی نرمی و هماهنگی است لکن آن سختی که از جنس سختی یخ است. یخی که در واقع آب است و نرم است.               استاد ایلیا"میم"

        نرمی کلید هر دریست و هر قفلی به آن باز می شود.       استاد ایلیا"میم"
از مهمترین اصول ماندگاری موجودات طبیعت از میکروبها و الکترونها تا کهکشانها و کائنات، هماهنگی است.هر موجودی که نا هماهنگ با میدان و شرایط زندگی خود بود، از ادامه حیات باز ماند و ماندگارترینها هماهنگ ترین ها بودند. قوی ترین موجودات ناهماهنگ از بین رفتند و ضعیف ترین موجودات هماهنگ به زندگی خود ادامه دادند.  زمین زنده ماند اما برخی ازبزرگنرین کهکشانها نابود شدند.دایناشورها فسیل شدند اما حشرات به جا ماندند.                استاد ایلیا"میم"اجبار مرود است مگر آنکه لباسی بر تن محبت باشد آنهم در زمان اجتناب ناپذیر بودن آن.          استاد ایلیا"میم"  

در آهستگی سرعت بگیرید و نه در عجله و در نرمی قدرت را بازیابید و نه در سختی.              استاد ایلیا"میم"


با نرمی و انعطاف پذیری زیاد عمل کن و از سخت گرفتن و ناهماهنگ عمل کردن پرهیز کن.          استاد ایلیا"میم"
 گاهی سختی هم نوعی نرمی و هماهنگی است لکن آن سختی که از جنس سختی یخ است. یخی که در واقع آب است و نرم است.               استاد ایلیا"میم"هماهنگ عمل کردن محتاج هوشیاری و تفکر است زیرا باید کنش و واکنش هماهنگ را کشف کرد. گاهی این، مثل حل یک مساله ریاضی است.                استاد ایلیا"میم"


چه کسی می پرسد و در چه شرایطی می پرسد تعیین کننده ی جواب است.            استاد ایلیا"میم"


انعکاس یک کلمه واحد برای ده گوینده مختلف، ده انعکاس مختلف است. نه یک انعکاس.                استاد ایلیا"میم"ه 

قوی ترین مبارز و مبارزه، هماهنگ ترین است. بهترین ضربه، الزاما قوی ترین ضربه نیست بلکه متناسب ترین ضربه است. ضربه ای موثر، به هنگام و به اندازه.                                                      استاد ایلیا"میم" نرم باشید و به نرمی رفتار کنید با جریان حقیقت که هر لحظه اش زندگیست برقصید و از رقصندگان حق باشید لکن با جهل و باطل و تاریکی مبارزه کنید و از مبارزان حق شوید.            استاد ایلیا"میم"
چرخ دنده هایی که با یکدیگر ناهماهنگ اند، نمی چرخند.اگر زیاد به آنها فشار بیاورید تنها ممکن است بشکنند رابطه انسان ناهماهنگ هم با زندگی خود به همین صورت است.                استاد ایلیا"میم"

کلام خدا که در کتاب مقدس آمده، در زمان خودش هماهنگ و متناسب با مخاطبان و شرایط زمان بوده، بنابراین برای بهره گیری از کلام خداوند در زمان ها و مکانهای دیگر، تفسیر هماهنگ آن ضروریست.          استاد ایلیا"میم"

حقیقت گرایی و آشکار سازی حقیقت حرکت عمومی هستی و کائنات است و همسویی با آن همسویی با جهان است.             استاد ایلیا"میم"

نوح،یعقوب،ابراهیم،موسی،عیسی و محمد همگی پیامبرانی بودند که از جهات مختلف با قوم خود و شرایط زمان خود هماهنگی داشتند.پیام آنها، روش آنها، شخصیت آنها و همه ی وجوه دیگر متناسب مردم عصر خود بوده است . این نشانه ی دیگری از روش هماهنگی خداست.              استاد ایلیا"میم"

همه موجودات و همه انسانها سعی دارند خود را با مرکزیتی هماهنگ کنند. الکترونها با هسته.زمین با خورشید وحیوانات با طبیعت.انسانها نیز هر یک مراکزی برای هماهنگی خود دارند . تفاوت در نوع هماهنگی، اندازه ی آن وجهت آن است برخی از هماهنگی ها مانند جواهرات است اما هماهنگی هایی هم است که مخرب و زهرآگین است و خودش از جنس زهر و سم است.مثلا سربازسی که با فرمانده ی جنایتکار و پلیدش هماهنگ است و در مسیر فرمانبرداری از او قتل و جنایت می کند.                 استاد ایلیا"میم"     


همه جهان و تمام زندگی مانند یک رقص عظیم و جمعی است.هرکس به شیوه ی خود می رقصد اما همه هماهنگ با هم می رقصند.آهنگ یکیست و رقصاننده هم یکیست اما هر کسی آهنگ را آنطور می شنود که قادر به دریافت آن است.در این رقص بزرگ هر کسی ناموزون برقصد و وزن آهنگ یگانه و بظاهر بسیار را رعایت نکند، محکوم ومطرود خواهد شد.رقصندگان بی شمارند پس آواهای دریافت شده و شیوه های رقص هم بیشمارند اما همه رقصندگان باید هماهنگ برقصند تا رقصنده محسوب شوند هماهنگ با آوایی که می شنوند هماهنگ با شرایط خود و هماهنگ با آن یکی.        استاد ایلیا"میم"    


     ببینید و بشنوید و دریابید.            استاد ایلیا"میم" رام الله 
حضور الهی را دریابیدو رها شوید.           استاد ایلیا"میم" رام الله 


صدای او در سکوت، شنیدنی است، شنیدنی.              استاد ایلیا"میم" رام الله 


ای باغبان باغ را دریاب که باغبان بی باغ همچون پرنده بی پرواز است...بیاد آور آنچه یاد کننده را زنده می کند و به یادش می آورد.و بدان که دانه هایی در تو کاشته شده که اگر برویند کویر روح ات  بهشت می شود و اگر نرویند در آن کویر شوره زار از تنهایی و تشنگی و گرسنگی هلاک می شوی.           استاد ایلیا"میم"


حقیقت یگانه اصل ثابت است و این اصل در هر زمان و مکان به تناسب شرایط آشکار می شود.          استاد ایلیا"میم" 


هر مساله و هر واقعیتی در نوع خود استثنایی و منحصر بفرد است و وابسته به نگاه بیننده است.        استاد ایلیا"میم" 


در برخورد با دیوارها متوقف نشوید. اگر توان پریدن دارید از روی آن بگذرید یا اگر فروریختنیست دیوار را فرو ریزید یا حفره هایی باز کنید و از میانش یروید امامتوقف نشوید.عبور از سدها.پرکردن فاصله ها و زدودن ابهام ها را با سوالات بیازمایید و قدرت عبور کنندگی خود را که تحرک آگاهی و حرکت خودآگاهیست افزایش دهید. بفهمید چه می کنید که عبور کرده اید و بدانید کجا یید و گذر خود را ببینید.                                                                                       استاد ایلیا"میم"   

انداره توفیق و اثر گذاری چیزها و روش ها متناسب با هماهنگی آنهاست.برای تحقق، می بایست با هر چیزی به روش هماهنگ برخورد کرد و برای هر هدفی با شیوه ای متناسب اقدام نمود.                      استاد ایلیا"میم" 

الگوی هماهنگی مخصوصا آب را هرچه کاملتر بفهم و درک کن.این می تواند تو را از خیلی چیزهایی که آنها را می خواهی و به آنها نیاز داری، برخوردار کند. آنها را عملا تمرین کن و به تجربه درآور.          استاد ایلیا"میم" 

بجای با خود اندیشیدن و با خود حرف زدن می توانید با خدا بیندیشید و با او حرف بزنید.در جریان تفکر و از خود پرسیدن و از خود پاسخ گرفتن از خدا بپرسید.قطعا زمانی فرا می رسد که صدای او شنیده می شود.           استاد ایلیا"میم" 
تفکر متعالی: 
ببین، بشنو و دریاب.(زندگی تو تجشم خودآگاهی توست.)               استاد ایلیا"میم" 

در جریان معرفت قرار گیرید و جریان معرفت را در خود جاری سازید، ندانستگی را به سوی دانستگی و دانستگی را بسوی یافتن حقیقت بپبمایید.            استاد ایلیا"میم" 

همه موجودات و همه انسانها سعی دارند خود را با مرکزیتی هماهنگ کنند. الکترونها با هسته.زمین با خورشید وحیوانات با طبیعت.انسانها نیز هر یک مراکزی برای هماهنگی خود دارند . تفاوت در نوع هماهنگی، اندازه ی آن وجهت آن است برخی از هماهنگی ها مانند جواهرات است اما هماهنگی هایی هم است که مخرب و زهرآگین است و خودش از جنس زهر و سم است.مثلا سربازسی که با فرمانده ی جنایتکار و پلیدش هماهنگ است و در مسیر فرمانبرداری از او قتل و جنایت می کند.                 استاد ایلیا"میم" 

وقتی می گویید خدا با من است، دیگر نباید بترسید و ناامید شوید. وقتی خدا با من است ضعف در من راهی ندارد.     

 استاد ایلیا"میم" 
از خشم الهی بترسید و ازدوری خداوند بهراسید.             استاد ایلیا"میم" 

شجاع با شید تا خداوند به شجاعت شما واقعیت ببخشد.با اتکاء به خدا قوی باشید تا از خداوند قدرت یابید.نترسید زیرا ترس از غیر خدا شما را از خدا تهی خواهد کرد.            استاد ایلیا"میم" 


سفر و مسافر بودن خود را باز شناسید و خود را برای سفری که در آینده در پیش دارید و پیش از این آغاز شده مهیا کنید.                 استاد ایلیا"میم" 

از تقصیرا ت دیگران بگذرید تا خداوند از تقصیراتتان بگذرد.از خطاهای دیگران در حق خود چشم پوشی کنید تا خداوند از خطاهای شما چشم پوشی کند.            استاد ایلیا"میم" 


سکوتی که بر کلام تو محیط است، احاطه کلام تو را تعیین می کند.                استاد ایلیا"میم" 


بگذار سکوت به قیل وقال ات پایان دهد.           استاد ایلیا"میم" ال

در شبانه روز حتی برای لحظاتی کوتاه هم که شده، خاموش شوید و به سوی سکوت بروید...        استاد ایلیا"میم" 


حرفها پوششی برای سکوت اند و سکوت پرده ایست پیچیده شده به دور حقیقت، برای آشکاری حقیقت باید این دو پرده پاره شود.  استاد ایلیا"میم" ایمان، فعال کننده تواناییهای نا شناخته و شهودی است.            استاد ایلیا"میم"  

در سکوت، صدای حقیقت شنیدنی و اسرار حق دریافتنی ست.        استاد ایلیا"میم" 
انسان از طریق عهد الهی به خداوند می پیوندد و خداوند به واسطه این عهد، دوباره به انسان باز می گردد.          

       استاد ایلیا"میم" 
انسانهای بزرگ عموما دارای عهدها و قول های بزرگند.انسان بزرگ را می توان از مسولیتها و تعهدات بزرگی که پذیرفته است نیز شناخت.             استاد ایلیا"میم" 
بزرگترین کاری که در این زندگی می توانید به انجام برسانید،به انجام رساندن عهدی است که با خدا دارید و آن تحقق تسلیم و وفاداری به خداست.                 استاد ایلیا"میم" 
به عهد الهی خود متعهد باش و بر خلاف آن عمل نکن.              استاد ایلیا"میم" 


از آزمونها و امتحانها و فشارها نترسید. کاری کنید که امتحانها و فشارهاعهدتان را محکم تر کنند و آن را پخته تر نمایند. با فشارها، وفاداری خود را کاملتر کنید......           استاد ایلیا"میم" 

از نگاه ارتباط انسان با خدا،زندگی یعنی عمل به عهد الهی و تسلیم بودن و مرگ یعنی عمل نکردن به آن.      استاد ایلیا"میم" 


عهد با خدا شبیه دستی است که انسان به کمک آن می خواهد از کوه صخره ای خدا بالا رود.اگر این دست قوی نباشد،اگر پرورش نیافته باشد، بالا رفتن از صخره های این کوه نورانی بعید و نامقدور می شود.         استاد ایلیا"میم" 

اگر انسان به خداوند وفادار باشد و وفادار بماند، خداوند همیشه و در همه حال با او می ماند و به او وفادار است.              استاد ایلیا"میم" 

همه ی انبیاء و اولیاء الهی از روح خدا آموخته اند و از او قدرت گرفته اند.            استاد ایلیا"میم" 

خداوند روح خود را قطعاَ در تسلیم شدگان و خدمتگزاران خود جاری می کند.           استاد ایلیا"میم" 

روح خدا را تنهابرای خودت نخواه،چون او تنها به خداوند تعلق دارد و خدای او به همه کسانی که او را می شناسند و تسلیم او هستند تعلق دارد.                                   استاد ایلیا"میم" 

یاران روح خدا، شاهان آسمانهایند و بر حیطه بسیار هستی فرمان 
می رانند.          استاد ایلیا"میم" 

نجات دهنده ی حقیقی تنها خداونداست و خداوند ازطریق روح خود(روح خدا) و بواسطه ی روح یافتگان الهی بشر را نجات می دهد.                                          استاد ایلیا"میم" روح الهی از هر که بگذرد و در  هرکه بریزد، دگرگون می کند، بالا می برد، احیاء می کند،
منقلب می سازد، پرنور می کند، شوریده و مجذوب می سازد، به جریان میندازد، سرشار از حال می کند،قدرت می بحشد و شعور می بارد.        استاد ایلیا"میم" 

بسیاری از حرفها هستند که ظاهرا درست اند اما باطناَ اشتباهند. به ظاهر راست اند ولی در باطن دروغ اند.                         استاد ایلیا"میم" 

حتی یک دروغ می تواند تضمین مرگ باطنی تو باشد به چه دلخوش گرده ای.                      استاد ایلیا"میم" 

تنت را به هر آبی نشوی که شوی آسمان ات خشمگین می شود و اگر طلاق ات دهد برای همیشه تنها می شوی و کسی به تنهایی ات قدم نمی گذارد.                                              استاد ایلیا"میم" 

همسری را انتخاب کن که در مسیر تحقق تو حرکت دهنده تو باشد و تو در به تحقق رساندن اوحرکت دهندده باشی .                           استاد ایلیا"میم" 

وقتی دو درخت را به هم دیگر پیوند می زنند. این سومین نه اولی است و نه دومی.محصول آن هم محصولی پیوندی است.نه محصول اولی است و نه دومی.ازدواج هم همینطور است.        استاد ایلیا"میم" 

ازدواج پایینی تمرینیست برای ازدواج بالایی.
یا با تمرین آماده شو یا با وجود آمادگی به تمرین وارد نشو.       استاد ایلیا"میم" 


یگانه هدفی که همه ی انسانها خواسته یا ناخواسته به دنبال آن هستند یگانگی با خداوند از طریق روح الهیست. ازدواج روح انسان با خداوند.                 استاد ایلیا"میم" 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر